Algemene Voorwaarden

Versie: 7 april 2014

Welkom op de website van Coffee Experience. Deze website wordt u aangeboden door HANOS Nederland, een handelsnaam van Admidex B.V., statutair gevestigd te Ede.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden. Door de website te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door HANOS Internationale Horeca Groothandel worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn va n kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website.

Aansprakelijkheid

HANOS Internationale Horeca Groothandel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HANOS Internationale Horeca Groothandel of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit HANOS Internationale Horeca Groothandel aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Privacy beleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacy beleid van HANOS Internationale Horeca Groothandel. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het privacy beleid zoals weergegeven op deze website.

Links

Deze website kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt HANOS Internationale Horeca Groothandel geen verantwoordelijkheid. Het privacy beleid van HANOS Internationale Horeca Groothandel is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van HANOS Internationale Horeca Groothandel. Het is gebruikers toegestaan om de website en de informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de informatie of de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van HANOS Internationale Horeca Groothandel vereist.

Coffee Experience en alle andere merken die op deze website voorkomen zijn geregistreerde merken van HANOS Internationale Horeca Groothandel of aan haar verbonden ondernemingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Zutphen tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft.